تفاوت بین دو مربع 32 متر و تفاوت بین مناطق آنها 208 متر مربع است. تفاوت بین طول صفحات شما چیست؟


پاسخ 1:

با توجه به:

دو مربع: تفاوت بین آنها 32 متر و اختلاف مساحت 208 است.

تفاوت طول طرفین آنها را پیدا کنید.

راه حل:

x

2^2

- و

2^2

= 208

مانند:

(x + y) (x - y) = 208 (1)

4x - 4y = 32

x = (32 + 4y) / 4 ===> x = 8 + y

زیر x = 8 + y در معادله (1)

(8 + y + y) (8 + y - y) = 208 ===> (8 + 2y) (8) = 208 ==> 64 + 16y = 208 ===> 16y = 144 ===> y = 9

زیر 9 برای y در معادله (1)

(x + 9) (x - 9) = 208 ===> x

2^2

- 81 = 208 ===> x

2^2

= 289 ==> x = +/- 17

ما نمی توانیم طرفی داشته باشیم ، بنابراین x = + 17 انتخاب می شود.

تفاوت بین دو طرف آنها 17 - 9 = 8 متر است

جواب این است: 8 متر