تفاوت بین SI و CI برای مقدار معینی از پول برای 2 سال به میزان 10٪ 50 دلار است. مبلغ چیست؟


پاسخ 1:

A = P (1 + r / 100) ^ n

CI = A - P = P (1 + r / 100) ^ n - P.

SI = Pnr / 100

[در اینجا P = مبلغ ، r = نرخ بهره = 10٪ ، تعداد = تعداد سالها = 2 ، A = مبلغ + بهره ، CI = بهره مرکب و SI = بهره ساده]

با توجه به سوالات ، CI - SI = 50

یا [P (1 + r / 100) ^ n - P] - Pnr / 100

یا P [(1 + 10/100) ^ 2 - 1 - 2 * 10/100] = 50

یا P * 1/100 = 50

یا P = 5000