آیا بین دادگاه و دیوان داوری تفاوت وجود دارد؟


پاسخ 1:

دادگاه معمولاً موجودی است که اساسنامه دارد. مانند دادگاه اداری مرکزی ، دادگاه ادعای راه آهن ، دادگاه مالیات بر درآمد و غیره ، دادگاه داوری یک دادگاه قانونی نیست بلکه با توافق طرفین ایجاد می شود. یک هیئت داوری معمولاً شامل بیش از یک داور است. اگر فقط یک داور برای تعیین اختلاف بین طرفین انتخاب شود ، از وی به عنوان داور تنها یاد می شود. اگر بیش از یک باشد ، آن را دادگاه داوری می نامند.