آیا بین "میانگین انرژی جنبشی" و "میانگین انرژی جنبشی یک مولکول" تفاوت وجود دارد؟


پاسخ 1:

هنگامی که یک جسم در حال حرکت نیست ، کل انرژی جنبشی آن 0 است ، اما ذرات آن به دلیل نیروی الکترومغناطیسی به دلیل بدست آوردن و از بین رفتن انرژی بالقوه با ذرات دیگر ، انرژی جنبشی خود را دائماً تغییر می دهند.

برای یک دوره زمانی خاص ، میانگین انرژی جنبشی می تواند چیز دیگری باشد. اما برای واحدهای بسیار بزرگ زمان بیشتر و بیشتر سازگار می شود.