آیا بین اصطلاحات ادبی "انسان شناسی" و "عینیت" تفاوت وجود دارد؟


پاسخ 1:

بله ، آنها بسیار متفاوت هستند.

عینیت سازی به سادگی شخصیت را به عنوان شخصیت اصلی در یک تعامل خاص تعریف نمی کند. کسی که چشم انداز ما قرار است از آن دیدن کنیم موضوع است و شخصیت های دیگر در این صحنه اشیاء (از نظر گرامرانه) اشیاء هستند. عینیت دادن به یک شخصیت به معنای در نظر گرفتن او به عنوان یک شیء در این شرایط است. این امکان وجود دارد که شخصیت اصلی داستان در یک صحنه خاص عینیت یابد.

انسان شناسی شخصیتی غیر انسانی را توصیف می کند که گویی دارای خصوصیات شخصیتی انسان است. در بیشتر موارد ، این احتمالاً همزمان با این واقعیت است که آنها تبدیل به موضوع تعامل می شوند ، که در واقع برعکس عینیت است ، اما البته آنها به هیچ وجه مخالف نیستند.