تفاوت در فیزیک ذرات بین یک میدان الکترون و یک میدان الکترومغناطیسی چیست؟ آیا میدان الکترومغناطیسی همان میدان "فوتون" خواهد بود؟ اگر چنین است ، چگونه این دو با هم ارتباط دارند؟


پاسخ 1:

در فیزیک ذرات ، که امروزه به عنوان نظریه میدان کوانتومی شناخته می شود ، ذرات تعداد زیادی از زمینه های مربوطه هستند. الکترون ها تحریک موضعی یا کوانتومی میدان الکترون هستند. فوتون ها Quanta میدان الکترومغناطیسی هستند. شاخه ای از تئوری میدان کوانتومی که تعامل بین این دو زمینه را از طریق کوآنتای میدان آنها توصیف می کند ، الکترودینامیک کوانتومی نامیده می شود.