متغیرهای کنترل و ثابت چگونه متفاوت هستند؟


پاسخ 1:

ثابت معمولاً یک نیروی طبیعی است که تحت شرایط آزمایش بدون تغییر باقی می ماند - سرعت نور ، ثابت گرانشی روی سطح زمین ، نقاط انجماد و جوش آب در STP و غیره. به طور کلی ، یک ثابت قابل تغییر نیست.

متغیر کنترل شده متغیری است که برای مدت زمان آزمایش روی یک مقدار معین (یا یک سری مقادیر) تنظیم شده و در آنجا ذخیره می شود. دما ، فشار و زمان اغلب نمونه هایی از متغیرهای کنترل شده هستند. متغیر کنترل شده قابل تغییر است.