تفاوت بین شهود و اعتقاد به طور کلی چیست؟


پاسخ 1:

شهود عمدتاً مربوط به شناخت الگوی است. وقتی یک استاد بزرگ شطرنج بازی می کند ، به طور شهودی می داند که یک حرکت برتر از دیگری است. بعد از انجام هزاران بازی ، بسته به شهود ، می توانند در یک ثانیه تقسیم شوند.

ایمان اعتقادی است بدون شواهد تجربی. یک استاد بزرگ می تواند به این باور برسد که چون او شطرنج بازی خوبی است ، می تواند به خوبی پوکر بازی کند یا اینکه یک کشتی گیر خوب سومو است. آنها هیچ مدرک تجربی ندارند ، اما اعتقادی براساس گفته های فلسفی است. اگر X سپس Y.