انگلیسی (زبان): تفاوت بین "I feel great" و "I feel great" چیست؟


پاسخ 1:

دو جواب اول کاملاً صحیح است. چرا؟ از آنجا که زبان انگلیسی به همان روشی که سوسیس درست کرده اید تکامل یافته است (برای فهم این استعاره ، کتابی در مورد تاریخچه زبان انگلیسی پیدا کنید) ، به روشهای بسیاری برکت داده می شود تا همین موضوع و کلمات بسیاری را بیان کنید. معنی همین