آیا می توانید قدرت هسته ای ضعیف و قدرتمند را توضیح دهید؟ چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟


پاسخ 1:

انرژی هسته ای چیزی جز جذابیت هسته و الکترون نیست. بنابراین ، هنگامی که جاذبه زیادی وجود دارد ، ظرفیت اتصال بالا است و ظرفیت واکنش کمتر است ، و هنگامی که جاذبه ضعیف است ، ظرفیت اتصال کم است و ظرفیت واکنش زیاد است.

تابستانی ،

ضعف NFA - ظرفیت اتصال کم ، واکنش پذیری بالا

طول باند بالا.

HIGH NFA - ظرفیت اتصال بالا ، واکنش پذیری کم ، طول اتصال کوتاه تر.